Informatie De Stienser

Oplage
De Stienser verschijnt iedere week op woensdag in een oplage van 28.000 exemplaren.

I.v.m. corona maatregelen verschijnt de Stienser momenteel 1x per 14 dagen.


Verspreidingsgebied

 

Gemeente Leeuwarden:
Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Valeriuskwartier, Westeinde, Sonnenborgh, Vogelbuurt, Bonifatius, Rengerspark, Transvaalbuurt en Vossepark

Gemeente Waadhoeke:
Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Minnertsga, Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum en Bitgummole

Gemeente Noardeast-Fryslân:
Marrum, Hallum, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum, Wânswert, Hantumhuizen, Ternaard, Hantumeruitburen, Hantum, Hiaure, Holwerd, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Raard en Bornwird

Verspreiding
FRL Leeuwarden, tel. (058) 2154157

Bewijsnummers
Op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd (Druk- en zetfouten voorbehouden)

E-mail
advertentie@stienser.nl
redactie@stienser.nl

Volg de Stienser ook op:

De Stienser Facebook