de redactie  

Alde Sije De dokter murk dat er bang wie, lei him de hân op it skouder en sei: ‘Rêstich mar, it liket wol aardich mei jo heit! Sa as ik it no besjen kin komt er hjir wol wer boppe op....

de redactie  

de redactie  

de redactie