Algemeen

Cliëntenraad Palet Stiens e.o.

Iedereen weet dat de zorg in Nederland enorm verandert. Nog niet iedereen weet wat daarvan precies de gevolgen zijn. Heel veel mensen maken er zich zorgen over en dan met name de mensen die de zorg ontvangen, of die verantwoordelijk zijn voor de zorg aan anderen, zoals mantelzorgers, familieleden, buren en vrienden; iedereen heeft of krijgt er mee te maken. 

De mensen die zorg ontvangen, krijgen dit van een zorgaanbieder en binnen onze regio zijn er verschillende. Eén van die zorgaanbieders is Palet onderdeel van de KwadrantGroep.. Cliënten van Palet ontvangen zorg in Skilhiem, Petterhústerstate maar velen ook thuis. Hoewel de meeste cliënten tevreden zijn met de zorg en de hulp die zij krijgen, zijn er soms vragen en/of wensen. Of iets gaat niet zoals je graag zou willen. Palet beschikt over een (verplichte) cliëntenraad en deze raad denkt mee om de zorg beter te maken. Deze raad bestaat uit vrijwilligers die de belangen behartigen van alle cliënten door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan het management. Vanuit de achterban bereiken de vragen de cliëntenraad en door deze te bundelen en te ordenen, kunnen er concrete voorstellen gedaan worden. Met een overheid die steeds meer taken naar de gemeentes overhevelt en de verantwoordelijkheid bij de burger legt, is het zaak de vinger aan de pols te houden, alert te blijven en te anticiperen op de ontwikkelingen. Ons uitgangspunt hierbij is, wat betekent dit voor de mensen waar het om gaat, voor u dus. Mantelzorgers, familieleden, vrienden van mensen die zorg ontvangen van Palet, of iemand die zich betrokken voelt bij de zorg, wordt dan ook gevraagd mee te denken in het zorgproces. Voor 2019 heeft de cliëntenraad een aantal doelen: 1. Betere naamsbekendheid Cliëntenraad Palet Stiens en Omstreken. 2. Goede communicatie nastreven over de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. 3. Streven naar welbevinden van onze cliënten. Behalve meedenken over de verbetering van de zorg voor cliënten, kunt u ook een daadwerkelijke bijdrage leveren door u aan te melden als vrijwilliger voor de cliëntenraad. 

Belangstelling; Informatie hierover kunt u krijgen door contact op te nemen met Doet Althuizes, tel; 058 2572170, secretaris of Henk de Jager, tel. 068-2575899 voorzitter.