Algemeen

Colomn: Post

door Etie Pasma

Somtiden is it in ferrassing wat de postboade bringt, sa as mei kryst- en nijjierskaarten. No komme der de lêste jierren wol minder, sa as al foarsein wie, want krigen wy in pear jier ferlyn noch goed 60, dit jier wienen it goed 40. Hawar, dy kaarten binne al wer nei in goed doel gien, dy foar de moaie kaarten en de postzegels wer wat barre kinne.

Lees verder in de Stienser op pagina 13.