Algemeen

Inspiratiedocument Spoordok, onderdeel van Spoorzone Leeuwarden

De Spoorzone in Leeuwarden is de belangrijkste ontwikkelplek voor binnenstedelijke transformatie en is bestempeld als de nieuwe kernzone voor woningbouw en economische ontwikkeling in de gemeente. Eén van de projecten in de Spoorzone die hieraan kan dragen is de transformatie van het Spoordok. Als start hiervoor hebben burgemeester en wethouders een inspiratiedocument Spoordok opgesteld. Het is een uitnodiging voor eigenaren, ontwikkelaars en betrokken partijen om mee te denken over de ontwikkeling van het Spoordokgebied.

Sichtberens, een werk van Marten Winters en Aad van Altena. Foto: Aad van Altena.

Spoordok

Het Spoordok ligt tegen de binnenstad aan tussen het spoor, de Harlingervaart, het Stephensonviaduct en het gebouw van Rijkswaterstaat. Door de centrale ligging biedt het Spoordok kansen op economisch en ruimtelijke gebied. Het gebied kenmerkt zich door verschillende eigendomssituaties en heeft vooral de bestemming van bedrijventerrein. Met de plannen voor een woontoren op de plek van de huidige Jumbo aan de Snekertrekweg is een eerste stap gezet op weg naar een andere invulling.

 

Hein de Haan, wethouder Gebiedsontwikkeling en Wonen: “In de toekomst kan het Spoordok een nieuwe leefomgeving worden waar gewoond, gewerkt, gerecreëerd en misschien wel gestudeerd en gewinkeld kan worden. Hiermee kan het Spoordok ook een invulling geven aan de woningbouwopgave voor de komende jaren. Een uitdaging die we samen met de markt en andere betrokkenen willen en moeten aangaan. We willen een stip op de horizon voor het gebied als geheel en een visie die breder kijkt dan individuele percelen. Daarom willen we samenwerken met een gebiedsregisseur: BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling.”

 

Frans Holleman, regiodirecteur Noord, Oost- en Midden bij BPD: “Wij zijn als gebiedsontwikkelaar op meerdere plekken in Nederland actief in de herontwikkeling van gebieden rondom het spoor. De stad Leeuwarden is voor ons een goede bekende. Daarom past de regie van de herontwikkeling van Spoordok ons goed. Een klimaatadaptieve en toekomstbestendige leefomgeving kan pas goed van de grond komen als alle eigenaren en betrokken partijen gezamenlijk optrekken om zo een gedeelde ambitie te ontwikkelen die als onderlegger dient voor het gebied.”

 

Gebiedsvisie als stip op de Horizon

Om de transformatie van Spoordok in goede banen te leiden is een stip op de horizon nodig. Wat kan de ontwikkeling van Spoordok betekenen voor de Spoorzone, Leeuwarden als stad en de regio? Daarvoor willen de gemeente en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling een gebiedsvisie laten opstellen. De thema’s van het Inspiratiedocument zijn de basis voor de uitwerking in deze gebiedsvisie:

1. Een duurzame toekomst;

2. Nieuwe vormen van mobiliteit;

3. Functiemenging en meervoudig ruimtegebruik;

4. Nieuwe gebouwvormen en gebouwtypen;

5. Nieuwe functies voor oude gebouwen;

 

Hiermee geeft de gemeente richting aan de toekomstige inrichting van het gebied zonder in detail te treden. Uitwerking wordt onder andere gedaan aan de hand van de Sustainable Development Goals.

Het is de bedoeling dat de gebiedsvisie rond de zomer van 2021 klaar is, zodat de gemeenteraad deze in het najaar van 2021 kan vaststellen.

 

Spoordok en Spoorzone Leeuwarden

Een achttal projecten en locaties dwars door Leeuwarden heen hebben met elkaar gemeen dat ze in gezamenlijkheid bijdragen aan de ontwikkeling van Leeuwarden als onderdeel van SNNL, een versterkt Stedelijk Netwerk Nederland. Én dat ze allen een belangrijke relatie hebben met het spoor.

In deze regionale verstedelijkingsstrategie gaat het verder ontwikkelen en versterken van locaties voor wonen, werken en een leefbare en duurzame inrichting van het openbare gebied hand in hand met ambities en kansen voor grote verbeteringen in het spoor.

De acht projecten van Spoorzone Leeuwarden zijn Mobiliteitshub Werpsterhoeke, Middelsee, Spoorbrug Van Harinxma, Zwettehaven, Spoordok, Innovatiecampus (NDC), Spoor Leeuwarden-Groningen op -1 en de Merodestraat.