Algemeen

Laatste federatiepartij in Ouwe-Syl

Prijswinnaars laatste federatiepartij zaterdag 24 augustus in Ouwe-Syl:

Welpen:

1e prijs Mart Roersma en Jelmer v/d Burg, 2e prijs Stef Adema en Brandon Cuttress

 

Pupillen:

1e prijs Jorn de Vries en Emma Porte, 2e prijs Jarno Tjepkema en Dana Marrit Koopmans, 1e prijs verliezersronde Lotte Ytsje Hoekstra en Iris Terpstra, 2e prijs verliezersronde Pieter Hoogland en Anna Miedema

 

Schooljeugd/Jeugd:

1e prijs Sjoerd v/d Schaar en Jarno Andringa, 2e prijs Giancarlo Teitsma en Rick Peperkamp, 3e prijs Marije Bokma en Jeffrey Drost, 1e prijs verliezersronde Karst Hoekstra en Jardo Sterkenburg, 2e prijs verliezersronde Bauke Jetze Kalsbeek en Sijtze Kloosterman.