Algemeen

Stand van zaken Wurgestroom

Afgelopen maanden was het voor velen stil rond de ontwikkeling van Zonneweide Wurgestroom. Achter de schermen werd evenwel door velen hard gewerkt. Niet alleen op het punt van het archeologisch onderzoek, maar ook op de volgende vragen wilden we een antwoord: (1) is er voldoende ruimte voor een dusdanig aantal zonnepanelen dat het financieel uit kan, (2) is er voldoende ruimte voor biodiversiteit en (3) is er voldoende ruimte voor een goede landschappelijke inpassing. 

Eind 2023 is er tussen het Hoveniersbedrijf Nijp en Wurge-stroom B.V. een overeenkomst gesloten tot de ontwikkeling van een zonneweide op percelen van het bedrijf. Op 20 november jl. volgde een schetssessie over noodzakelijke randvoorwaarden voor de inrichtring van het gebied (de Sinnetafel). Daarbij waren destijds alleen de percelen ( A ) en ( B ) in beeld. Werkende weg kwam ook het perceel ( C ) van de Protestantse Gemeente Stiens in beeld. Het plan omvat nu 4 hectare aan zonnepanelen, waarmee we een goed uitgangspunt hebben voor een passende businesscase.

Op de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering van de Stienzer Energykoöperaasje op 17 april jl.  hebben de leden – aan de hand van het bijgevoegde landschapsplan – ingestemd met de voorgestelde inrichting, met verdere stappen in de richting van de Protestantse Gemeente, ook over een mogelijke aankoop van het perceel C. Op basis van deze inrichting en landschappelijke inpassing stemde de vergadering tevens in om met de gemeente Leeuwarden te overleggen om te komen tot een aanvraag voor een Omgevingsvergunning.  Over de vervolgstappen communiceren we na dit overleg met de gemeente. Intussen is ook het noodzakelijke archeologisch onderzoek afgerond. Het plangebied ligt grotendeels op de oude kwelderwal. Onderzoek wees uit dat ter plekken geen middeleeuwse of laatmiddeleeuwse bewoningslagen zijn vastgesteld. Het erf van de historische boerderijplaats die aan de noordzijde van de Lege Hearewei lag heeft niet in het plangebied doorgelopen. Het advies van het bureau is om het onderzochte deel van het perceel (daar waar de zonnepanelen zullen worden geplaatst) vrij te geven, omdat er archeologisch geen belemmeringen zijn voor de bouw van het zonnepark. Voor meer informatie over de voorgestelde inrichting en de rapporten waarop een en ander is gebaseerd, wordt verwezen naar de website www.stienzer-ek.nl.