De Stienser
Hoofdstraat 35
9172 MN Ferwert
Locatie

De Stienser

Informatie De Stienser

Oplage
De Stienser verschijnt iedere week op zaterdag in een oplage van 28.000 exemplaren.

Verspreidingsgebied

Gemeente Leeuwarden:
Stiens, Feinsum, Hijum, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Alde Leie, Valeriuskwartier, Westeinde, Sonnenborgh, Vogelbuurt, Bonifatius, Rengerspark, Transvaalbuurt en Vossepark

Gemeente Waadhoeke:
Westhoek, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Oude Bildtzijl, Sint Jacobiparochie, Minnertsga, Skingen, Boksum, Blessum, Deinum, Marsum, Dronryp, Menaam, Slappeterp, Ingelum, Berltsum, Wier, Bitgum en Bitgummole

Gemeente Noardeast Fryslân:
Marrum, Hallum, Jannum, Burdaard, Blije, Ferwert, Hegebeintum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, Jislum, Wânswert, Hantumhuizen, Ternaard, Hantumeruitburen, Hantum, Hiaure, Holwerd, Waaxens, Brantgum, Foudgum, Raard en Bornwird

Verspreiding
FRL Leeuwarden, tel. (058) 2154157

Bewijsnummers
Op aanvraag tegen administratie-/portokosten

Opmaak
Brandsma Offset Ferwerd (Druk- en zetfouten voorbehouden)