Algemeen

Blije in verzet tegen de plannen voor uitbreiding van gaswinning

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil bij Blije en omgeving in ieder geval tot 2050 doorgaan met gaswinning en dat gebied zelfs verder uitbreiden. Blije legt zich dar niet bij neer en gaat in verzet. Woensdagavond is een werkgroep gevormd die de bezwaren zal indienen.  

Er kwamen bijna 100 mensen naar de informatiebijeenkomst van dorpsbelang Blije en iedereen was het over eens dat ze niet zitten te wachten op een herhaling van alles wat er wel en niet in Groningen gebeurt. 

Na de informatie die de NAM een week eerder in Blije samen met TNO en het ministerie van Economische Zaken uit de doeken deed, leven er daarom heel veel vragen in het dorp. Blije vreest vooral de mogelijke gevolgen voor de natuur en milieu van fracken, het met chemische vloeistoffen stimuleren van de gaswinning. Per keer zou dat gaan om zo’n 800.000 liter chemicaliën per keer. 

Dorpsbelangvoorzitter Gerrit Postmus maakte duidelijk dat de NAM de plannen waarschijnlijk niet aanpast, als Blije met de vuist op tafel slaat. 

Toch is het volgens dorpsbelang belangrijk dat het dorp zich laat horen en dat een meteen gevormde werkgroep een zienswijze opstelt tégen de plannen. Dat moet allemaal binnen een paar weken geregeld zijn, want bezwaren moeten al vóór 20 februari bij het ministerie liggen. 

Dongeradeel en Ferwerderadiel reageerden eerder al kritisch op de plannen van de NAM, maar de fusiegemeente heeft nog geen standpunt ingenomen. Leden van de werkgroep gingen daarom meteen met de gemeente om tafel. 

Ook wil de werkgroep komende weken andere belanghebbenden achter zich zien te krijgen, zoals de Waddenvereniging, provincie, LTO en vertegenwoordigers uit andere dorpen in dit gebied. 

Dorpsbelang is blij dat de provincie al heeft aangegeven niet overtuigd te zijn van nut en noodzaak gezien de relatief geringe gaswinning en nieuwe risico’s voor mens en milieu. 

De provincie eist hoe dan ook een harde financiële tegemoetkoming voor leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit van het gebied. En dat is iets waar Blije zich ook hard voor wil maken en wil bovendien dat de bewijslast voor schade door gaswinning en de daardoor veroorzaakte aardbevingen wordt omgekeerd, zoals in Groningen. Daar hoeven mensen niet te bewijzen dat de schade aan hun huizen komt door gaswinning en

moet de NAM aantonen dat de schade niets met gaswinning te maken heeft.

In het nieuwe winningsplan staat dat er drie nieuwe boorputten komen en de gasvelden worden uitgebreid richting Holwerd en Brantgum. 

Tijdens de bijeenkomst in Blije bleek dat de gevolgen van bodemdaling nu al zichtbaar zijn, omdat er opmerkelijk veel woningen in Blije zijn waar scheuren in de muren zitten en de NAM niet van plan is tegemoet te komen in herstel. Ook heeft het waterschap al op een enkele plaats in het buitengebied afgeraden dat vee water uit de sloten krijgt.