Algemeen

Dorpsprogramma: Samen aan de slag in Stiens

Soms kom je na een lange werkdag thuis en blijkt je straat opengebroken en je had geen idee! Een paar weken later zijn er prachtige parkeerplaatsen terug gekomen en is er een veilige fietsroute aangelegd. Wilt u zo min mogelijk voor verrassingen komen te staan? Wilt u weten wat er in uw dorp allemaal staat te gebeuren?  

De gemeente Leeuwarden maakt elk jaar samen met Dorpsbelang en betrokken bewoners een programma van activiteiten en projecten bedoeld om de leefbaarheid en de gezelligheid in het dorp te verbeteren. De gemeente vindt het belangrijk om ervoor te zorgen dat elk dorp, dus ook dat van u, een plek is waar u graag woont. Een dorp waar mensen op een prettige manier contact met elkaar hebben en waar u ook ’s avonds veilig naar uw klaverjas-avond kunt lopen. Dorpsbelang en de dorpsbewoners zijn belangrijke partijen als het gaat om meedenken en meebeslissen. Zo starten we in 2021 met de buurt- en dorpskamers, waar u als dorpsbewoner dagelijks gastvrij wordt ontvangen met een kopje koffie of thee en waar u terecht kunt voor een gezellig praatje of een vraag.

Ook u kunt uw bijdrage leveren. U vindt in dit dorpenprogramma meer informatie waarin uw Dorpsbelang vertelt waar zij mee bezig zijn. Wilt u meer betrokken zijn bij de plannen of heeft u vragen, neem dan contact op met van Plaatselijk Belang Stiens. Heeft u zelf ideeën hoe u de leefbaarheid en de sfeer in uw dorp kunt verbeteren?

Ook in 2021 kunt u een beroep doen op het Mienskipsfonds. De gemeente Leeuwarden waardeert het initiatief en de bijdrage van haar inwoners en ondersteunt dit graag.

Activiteiten gemeente Leeuwarden
Voor vragen over deze activiteiten belt u 14058 of kijkt u op www.leeuwarden.nl

Let op: Beschikbare middelen, weersomstandigheden, afstemming met andere projecten, en het communicatieproces kunnen leiden tot andere prioriteiten of een andere planning.

 • Kappen zieke essenbomen: Bûtenskilwei/Juckemaleane
 • Vervangen openbare verlichting fase 1 en 2, Moundyk
 • Voorbereiden vervangen openbare verlichting fase 3, Trompethoarn
 • STEENSLAN woningbouw en woonrijpmaken
 • Ontwikkeling appartementen Hege Herewei 2
 • Renovatie gemeentelijk monument en woningbouw De Remize
 • Woningbouw Petterhústerdyk
 • Beplanting vervangen voor gras + aanplant vaste plantenborder, Uniawei
 • Herbestemming voormalig gemeentehuis
 • Invulling locatie Pyter Jurjenstrjitte (oude Skalm),

Gemeentebrede activiteiten

 • Start dorpskamer in MFC De Skalm in Stiens. De dorpskamer is een locatie waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten maar waar ze ook met ondersteuningsvragen terecht kunnen.
 • In kaart brengen van monumentale panden in dorpen op grondgebied van voormalig Boarnsterhim, Littenseradiel en Leeuwarderadeel. Het Project bestaat uit inventarisatie, onderzoek, en de formele aanwijsen bezwarenprocedure.
 • Voorlichting over en communicatie met de inwoners van Stiens over energiebesparing en energieopwekking, afhankelijk van financiering. Dit is onstaan vanuit plaatselijk belang met financiering van degemeente.
 • Opstellen kerkenvisie. Voor een aantal gebieden en kerken wordt een kerkenvisie opgesteld. Eigenaren en omgeving worden hierbij betrokken.
 • Himmelwike: jaarlijks terugkerende activiteit met basisscholen. Afhankelijk van de Corona-maatregelen.
 • Opstellen van landschapsbiografie voor de buitengebieden van de hele gemeente. De bodemkundige, cultuur-landschappelijke en ecologische kenmerken van buitengebied van de gemeente worden bescheven.
 • Energie agenda: “Slim Wonen in Leeuwarden”: Energieloket voor woningeigenaren, helpt bij energiebesparing en verduurzaming.
 • Praktische informatie over energiebesparing voor inwoners op www.energieloketleeuwarden.nl
 • Inzet van gemeentelijke energiecoaches om wijkbewoners te helpen met energiebesparing. Gericht op inwoners met een smalle beurs.
 • Het buitengebied van de gemeente Leeuwarden wordt gefaseerd op glasvezel aangesloten. Hierdoor zal er op diverse locaties worden gegraven/gewerkt. Eerst het westelijk deel van Leeuwarden en vervolgens respectievelijk het noordelijk en het zuidelijk deel. Op www.glasvezelvankabelnoord.nl/leeuwarden kunnen bewoners in het buitengebied middels hun postcode de actuele stand van zaken opvragen.
 • Uitvoering Lokaal Sportakkoord. Initiatiefnemers kunnen plannen en ideëen indienen die aansluiten bij de doelstellingen van het lokaal sportakkoord en daarvoor uitvoeringsbudget krijgen.
 • Evenementen: Op www.leeuwarden.nl/nl/vergunning-aanvragen/evenement-organiseren onder het tabblad “evenementenkalender” vindt u de aangemelde evenementen in de hele gemeente, ook voor uw wijk/dorp.
 • Leeuwarden zet zich in voor een groenere, duurzamere en gezondere gemeente. Wilt u meer weten over groen? Kijk dan op: www.leeuwarden.nl/groen

Dorpskamer
De Skalm, Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens, 058-3030920

Vanaf 1 januari 2021 verandert de werkwijze rondom de Wmo. In de buurten dorpskamers is iedereen welkom; met én zonder ondersteuningsvraag. Een plek om elkaar te ontmoeten, vrijwilligerswerk te doen en activiteiten met en voor elkaar te ontplooien. Een bruisende plek met reuring. In de buurt- en dorpskamer zijn zowel vrijwilligers als beroepskrachten actief. Samen onderzoeken zij welke ondersteuning passend is: vanuit het eigen netwerk, in combinatie met vrijwilligers en/of met zorgaanbieders.
Zo lang de maatregelen voor corona gelden, kunnen niet alle activiteiten die we zouden willen in de buurt- en dorpskamers plaatsvinden. Wat binnen de maatregelen past, gaat gewoon door. Hierbij houden we rekening met het maximum aantal mensen en het houden van 1,5 meter afstand. Zodra het kan, worden de activiteiten uitgebreid.

Kijk op de website voor locaties, openingstijden en de coronarichtlijnen: www.Lwdvoorelkaar/buurtendorpskamers

Meldingen over de openbare ruimte
Voor meldingen en klachten over uw woonomgeving kunt u contact opnemen met de gemeente. Iedere klacht of melding is voor ons belangrijk voor de verbetering van de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving. Daarom geldt: wacht niet te lang met melden, doe het zo snel mogelijk! Dan kan ook snel ingegrepen worden om erger te voorkomen.
U wilt in een plezierige omgeving wonen, werken en ontspannen. Overlast hoort daar niet bij.
In het Meldpunt Overlast pakt de gemeente Leeuwarden samen met politie en hulpverleners overlast stevig aan. Het is belangrijk dat u overlast altijd meldt. Het Meldpunt Overlast registreert namelijk alle meldingen. Dat is belangrijk, want een goed dossier maakt het voor ons gemakkelijker om iets aan de overlast te doen