Algemeen

Lintjesregen Noardeast-Fryslân 2019: 8 personen benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op vrijdag 26 april kregen 8 personen uit de gemeente Noardeast-Fryslân uit handen van burgemeester Hayo Apotheker een Koninklijke Onderscheiding. Zeven personen werden tijdens een feestelijke bijeenkomst in het stadhuis in Dokkum, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Boersma uit Dokkum kon niet bij deze gelegenheid aanwezig zijn, zij ontvangt haar onderscheiding op een later tijdstip. 

Hendrika Boersma (84) Dokkum
Van 1978 tot 1991 was mevrouw Boersma secretaresse van de afdeling Noordoost Friesland van de Koninklijke Maatschappij en Plantkunde (Groei en Bloei). Decoranda verzorgde de verslaglegging en uitnodiging voor bestuursvergaderingen.
Van 1948 tot 1993 was mevrouw Boersma secretaresse van de afdeling Noordoost Friesland van het Nederlandse Rode Kruis. Ook hier deed mevrouw Boersma de verslaglegging en voorbereiding van vergaderingen. Daarnaast organiseerde zij de jaarlijkse bootdagtochten en vakantieprojecten voor mensen die bijzondere zorg nodig hadden.
Sinds 1985 is decoranda actief voor de Landelijke Organisatie voor Kantkunst. Mevrouw Boersma heeft kantkloslessen gegeven aan leerlingen van de openbare scholen in Holwerd en Burgum. In museum Dokkum, het Bolwerk en de sporthal Doelstien heeft zij demonstraties verzorgd in het kantklossen. Zij organiseerde ook kantklosreizen naar Goes, Duitsland, Zweden en Slovenië. Tevens deed zij van deze reizen verslag in het vakblad "De Kantbrief".

Dirk Buursma (57) Ferwert 

Sinds 1989 is de heer Buursma penningmeester/Kerkrentmeester bij de Protestantse Gemeente Ferwert. In 1989 toen nog de Gereformeerde Kerk in Ferwert.
Decorandus verzorgt de financiële administratie, organiseert de jaarlijkse actie Kerkbalans, stelt de jaarrekening en begroting op en houdt de jaarlijkse kerkelijke bijdragen van leden bij.
Van 2002 tot 2009 was de heer Buursma penningmeester en bestuurslid van het PCBO Ferwerderadiel. Decorandus was mede verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging.

Ietje Groenewold- Dijkstra (80) Oosternijkerk
Van 1975 tot 1979 was mevrouw voorzitter van het koor ‘Sjong de Heare’. Mevrouw Groenewold is echter al sinds 1956 lid van dit koor. Daarnaast heeft mevrouw de corsages en vestjes voor het koor gemaakt. Van 1984 tot 2015 heeft decoranda diverse vrijwilligersfuncties vervuld binnen de Protestantse Gemeente Oosternijkerk. Zo heeft zij onder andere de functie van wijkouderling vervuld, was zij ouderling-scriba en verzorgde zij huiscatechese. Sinds 2003 is mevrouw Groenewold vrijwilliger bij Stichting Het Lichtpunt te Kollumerzwaag. Mevrouw Groenewold is vrijwilliger op de afdeling textiel. Het Lichtpunt zamelt goederen in vanuit heel Nederland. De opbrengst komt ten goede aan de opvangboerderij.

Albertus Johannes Folbert (67) Ternaard
De heer Folbert was van 1989 tot 2010 voorzitter van Voetbalvereniging Ternaard. Daarnaast was hij ook actief als scheidsrechter en afgevaardigde voor de KNVB. Tot op heden is de heer Folbert secretaris van de KNVB afdeling Friesland.
Al sinds 1979 tot heden is de heer Folbert secretaris van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Van 1994 tot 2013 was decorandus voorzitter van dorpshuis Tunawerth in Ternaard. Het dorpshuis vervult een belangrijke functie in de dorpsgemeenschap door tal van activiteiten die er worden georganiseerd. Ook verenigingen van buiten het dorp maken gebruik van dit dorpshuis. Sinds 2007 is de heer Folbert actief als  Bondsraadslid van de ANWB. Ook is decorandus bestuurslid ABVA-KABO en lid van de Raad van Toezicht van de Friese Milieufederatie.

Ale Hansma (71) Ee
Sinds 1971 is de heer Hansma actief voor Toneelvereniging ‘De Fodkoer’. De heer Hansma is actief als toneelspeler maar ook als decorbouwer.
Vanaf 1980 is decorandus actief bij de Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier. Voorheen was dit de Gereformeerde Kerk te Ee. De heer Hansma heeft diverse functies binnen de kerkgemeenschap vervult. Zo was hij diaken, Lid van de Commissie van Beheer en ouderling. Op dit moment vervult de heer Hansma de functie van hovenier.
Van 1985 tot 1992 was de heer Hansma actief voor Christelijke basisschool De Gearing te Ee. Decorandus was lid van het schoolbestuur in de hoedanigheid van penningmeester en lid van de schoolpleincommissie. Van 1993 tot 2016 was de heer Hansma een van de organisatoren van de jaarlijkse ringrijderij bij het buurtschap Tibma. Sinds 2013 is decorandus ook actief in het 4 mei-comité Ee, waar de jaarlijkse dodenherdenking wordt georganiseerd bij het oorlogsmonument op de begraafplaats bij de kerk.
Van 2010 tot 2014 was de heer Hansma beheerder van de financiën van buurtcommissie Midhúzen-Jouswier.  

Frederik Jan Jansen (74) Hallum
De heer Jansen was van 1998 tot 2006 scriba van eerst de Gereformeerde Kerk te Hallum. Later werd dit de Protestantse Gemeente Mariëngaarde.
Sinds 1996 is decorandus actief voor de Bartlehiem Skeelertocht. Van 1996 tot 2000 was de heer Jansen vrijwilliger en verkeersregelaar. De Stichting Bartlehiem Skeelertocht organiseert een skeelertocht in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB). De wedstrijd gaat over 100 kilometer. Sinds het jaar 2000 is de heer Jansen werkzaam als penningmeester. Decorandus is verantwoordelijk voor het zoeken van sponsoren en het onderhouden van de contacten hiermee. Sinds 2000 is de heer Jansen actief als vrijwilliger voor Veilig Verkeer Nederland/Chauffeursvereniging Fryslân. Als voormalig vrachtwagenchauffeur geeft decorandus voorlichting aan basisscholen in de drie noordelijke provincies over de gevaren van de dode hoek bij vrachtwagens.
Sinds 1998 is decorandus ook actief in de inzameling voor oud papier in Hallum.
De opbrengst hiervan komt ten goede aan diverse verenigingen in het dorp.

Gerda Grietje Vis- van der Laan (64) Dokkum
Van 1988 tot 1998 was mevrouw Vis bestuurslid van de Stihting Dokkumer Stadsfeesten. Mevrouw Vis was mede verantwoordelijk voor de organisatie van alle feesten rond Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Tevens voor de organisatie van 9-daagse Stadsfeesten in 1989 en 1993. Mevrouw regelde onder andere de artiesten en deed het overleg met de Dokkumer middenstand.
Van 1998 tot 2002 was mevrouw bestuurslid van de Culturele Commissie. Deze commissie zorgde ervoor dat Dokkum weer een theater kreeg, Theater De IJsherberg.
Van 2009 tot 2018 was mevrouw voorzitter van oprichtster en voorzitter van Stichting Dokkum Cultureel. Iedere vier jaar worden er openluchtconcerten georganiseerd voor de inwoners van Dokkum. In 2013 zette mevrouw Vis zich actief in om sluiting van het bedrijf Prins in Dokkum te voorkomen. Het initiatief van mevrouw Vis is landelijk bekend geworden als ‘de vrouwenacties van Prins Dokkum’. Deze acties hebben het landelijke nieuws gehaald als ook het Noorse nieuws, aangezien het moederconcern van Prins Dokkum in Noorwegen is gevestigd.  De vestiging in Dokkum werd toch gesloten. Als nevenaffect hebben de acties geleid tot wijziging van de wet op het zogenaamde dagloonbesluit.
In 2005 was mevrouw Vis initiatiefneemster van Dossier Dokkum. Het opzetten van een handzaam boekje met daarin alles over de historie van de stad, culturele activiteiten, evenementen en de ondernemers in Dokkum om een brug te slaan tussen de bezoekers van Dokkum en de stad. 

Jeltje Rigtje Wiersma (69) Ferwert
Mevrouw Jeltje Rigtje Wiersma is al vele jaren actief op het gebied van de muziek en kerkelijk leven. Van 1964 tot 1974 was mevrouw organiste van de Hervormde Gemeente Vrouwenparochie-Oudebildtzijl. Van 1974 tot 1976 was decoranda organiste van de Hervormde Gemeente Dokum, in de Grote Kerk. Sinds 1976 is mevrouw organiste van de Protestantse Gemeente Ferwert. Daarnaast begeleidde zij ook een Litouwse muzikante die later eveneens organiste in Ferwert werd. Naast haar werkzaamheden als organiste in Ferwert, is mevrouw ook van 1979 tot 1987 actief geweest als diaken binnen de kerkelijke gemeente. Van 1985 tot 2015 was decoranda ook actief in de begeleiding op de piano van jonge koperblazers. Dit deed zij onder andere bij het HAFABRA solistenconcours in Ferwerderadiel. Sinds 1978 is mevrouw Wiersma de vaste registrante van organist Theo Jellema tijdens concerten. Vanaf 2013 is mevrouw vrijwilligster voor de diaconie van de Protestantse Gemeente Ferwert/Meienoar foar Malin (Roemenië). Eens per jaar gaat mevrouw met hulpgoederen naar Roemenië. Daarnaast zit mevrouw sinds 1985 in diverse kerkelijke commissies.