Algemeen

Plaatselijk Belang Stiens (PBS)

Al meer dan honderd jaar maakt PBS zich sterk voor een dorp dat fijn is om te wonen, en met goede voorzieningen die dat wonen extra plezierig maken. 

Stiens heeft uitstekende sport- en medische voorzieningen en PBS zit zich er actief voor in deze op peil te houden. Ook over winkelvoorzieningen hebben Stiensers niet te klagen en samen met onze ondernemersvereniging wil PBS zich inzetten voor de herinrichting van het dorpscentrum zodat winkelen in Stiens ook in de toekomst aantrekkelijk blijft.

Een belangrijk speerpunt van PBS is het verbeteren van speelgelegenheden voor kinderen. Enthousiaste ouders vormen onze speeltuincommissie en na een breedgedragen enquête wordt gewerkt aan nieuwe aanleg of upgrade van speeltuinen; voor 2021 richt de commissie zich in eerste instantie op drie buurten. PBS beheert het door de gemeente jaarlijks ter beschikking gestelde Dorpsbudget. Een onafhankelijke en deskundige adviescommissie beoordeelt alle aanvragen.

In 2021 zal na tien jaar een nieuwe Dorpsvisie Stiens het licht zien, die wordt samengesteld door PBS, leden van onze commissies, burgers en ondersteund door de gemeente. Een belangrijk onderdeel daarvan is de Woonvisie: belangrijke punten daarin zijn het aanbod van woningen in de sociale huursector, voldoende levensloopbestendige woningen voor senioren, en aandacht voor starterswoningen op de woningenmarkt.

Ook de Verkeersvisie zal onderdeel zijn van de nieuwe Dorpsvisie: verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren in het centrum zijn daarin kernpunten. Andere punten in de Dorpsvisie zullen onder meer zijn groenvoorziening, en (sociale) veiligheid.

Dorpsbelangen/Plaatselijk Belan-gen ontvangen jaarlijks geld van de gemeente voor activiteiten en/of investeringen in het dorp. Zij kunnen hiervoor bijvoorbeeld speeltoestellen aanschaffen, graffiti kunstwerken laten maken of initiatieven uit het dorp ondersteunen. 

Plaatselijk Belang Stiens heeft voor 2021 de volgende speerpunten:

  • Leefbaarheid in het dorp
  • Sport- en speelvoorzieningen
  • Bereikbaarheid openbaar vervoer
  • Winkelstand
  • Medische zorg in het dorp op peil houden

Voor meer informatie over activiteiten van Plaatselijk Belang Stiens, zie www.plaatselijkbelangstiens.nl