Algemeen

Plankewrotters mei 'It heft yn hannen'

Twa winterskoften ha de spilers net op de planken stien. Mar no nimme de Plankewrotters it heft wer yn hannen.

Sneon 25 maart 20:00 en snein 26 maart om 15:00 oere wrotte se de planken út de flier yn “De Smalle Brug” yn Stiens mei it stik “It heft yn hannen”. Ynhâld stik: De bruorren Takema, al aardich oer de fyftich, wenje op in iensum sté. Se binne hwat frjemdich. Harren suster Geartsje komt geregeld del om de broers it leksum te jaan, omdat se de pleats útsloere. Ek is der noch in húshâldster mei hier op 'e tosken.

Wolle jo witte wa fan harren hat it heft yn hannen hat? Kom dan sneon 25 maart of snein 26 maart nei de Smalle Brug yn Stiens. Kaarten oan de seal (seal iepen in heal oare foar oanfang). Net stinne, mar hinne