Algemeen

Sieberen Postema 10 jier natoergids bij NME-Centrum de Klyster

Tijdens het nieuwjaarsdiner voor de vrijwilligers van NME-Centrum De Klyster, is vrijwilliger Sieberen Postema uit De Tike gehuldigd. Postema was in 2018 namelijk voor het tiende jaar natuurgids bij De Klyster.

Sieberen werd door coördinator Marjolein Staal tijdens een fotoshow van zijn werk in het zonnetje gezet. Staal: "Sieberen is in natoerman pur sang. Wapene mei de wandelstok en de ferrekiker om’e nekke, nimt Sieberen it leafst bern út de boppebou mei op in paad en lit it lytse spul graach oer oan oaren. Hij is in echte wâldpyk en wit alles fan fûgels, mei graach ris fiskje, hat troch syn swiere stim en foarkommen altiten alle oandacht en hat it mier oan kompjoeters. Syn frou Lammie is dêrom syn  persoanlik sekretaresse. Syn geheime wapen is in doaske mei nijsgjirrige natoerskatten dy't hij altiten bij him hat. Bij eltse skat heart in sterk ferhaal en de bern hingje oan syn lippen.”Sieberen hat sa'n 3.000 bern kennismeitsje litten mei de natoer yn noardeast Fryslân. Hij wurke mei oan û.o. de projekten:  Noardlike Fryske Wâlden, takomst foar in unyk lânskip, Kanoet & Wadstruinen, Zwerftocht door het Houtwiel, Op Avontoer bij de Boer, Voorjaarswandeling in het Geastmerbosk, Hakken en Zagen in de Elzensingels.

Sieberen ontving de klysterspeld en een grote bos bloemen was voor zijn vrouw Lammie.

De Klyster is het centrum voor natuur- en milieueducatie voor het basisonderwijs van de gemeenten Dantumadiel en Noard east-Fryslân. 

Voor info zie www.klyster.nl