Algemeen

Stichting Bildts Aigene fertaalde kynderboek ‘Roversgoed’ over ferdriet en onferwachte fryndskap

Kees Zijlstra (Ouwe-Syl) het ‘t boek over rou fertaald fanút ‘t Frys (‘Rôversguod’, tekst fan Janneke de Boer) naar ‘t Bildts. ‘t Eerste eksimplaar worde woensdeg 17 maai deur Janneke overhandigd an juf Mayken Jellema en leerling Gurbe Pol.

F.l.n.r.: Ali Bronger (Bildts Aigene), Janneke de Boer, Kees Zijlstra en Eddy van Noord (útgever) dele handtekening út. Foto: Monique Dijkstra

 

De tweede frijdeg fan ‘e maand is ‘t ‘Fryske Freed’, soa ok op basisskoal ‘De Syl’ op Ouwe-Syl. Juf Joukje Zuidema fon dat d’r ok andacht an ‘t Bildts besteed worre most. Fander dat Bildts Aigene ‘t ‘n mooie gelegenhyd fon om op ’e Syl ‘t eerste eksimplaar fan ‘t boek te overhandigen. Alle kines fan groep 7 en 8 fan ‘De Syl’ hewwe ‘t boek ‘Rovergoed’ fan Bildts Aigene kregen. Soa krije ok alle basisskoalen op ‘t Bildt ’n stikminnig boeken foor hur bibletheek. Korreksys: Bauky Luinstra en Jeroen Slager. Tekenings: Vera Damhuis. Utgeverij Louise: www.uitgeverijlouise.nl. ‘t Boek is te koop in de bibletheek fan St.-Anne en fia de websjop fan Bildts Aigene (bildtsaigene.nl) 

Stichting Bildts Aigene staat foor alles wat ’t Bildt besonder maakt: de aigen taal, de rike kultuur en de unike history