Algemeen

Tonielferiening de Plankewrotters

Tonielferiening de Plankewrotters spilet op sneon 18 novimber 20.00 oere en snein 19 novimber 15.00 oere it stik “Moard oan 'e mar" yn de Smalle Brug te Stiens. 

It giet wer oan! Nije wike stean de spilers fan tonielferiening de Plankewrotters wer op de planken. Sy spylje dit jier it stik “moard oan 'e mar!” It stik spylet yn’e wenning fan de Lycklema's op 'e rotsen fan in mar yn Fryslân. Hjir barre in soad nuvere dingen dy’t wize op in misdriuw...  

Hasto nocht om it ien en oar mei ús út te sykjen? Kom dan nei ien fan de foarstellings.