Algemeen

Twa hittepetitten om ’e hite kofje

Zaterdag 19 oktober culturele avond in ’’it Trefpunt” in Hallum om 20.00 uur zal worden opgevoerd het toneelstuk: “Twa hittepetitten om ’e hite kofje”

Dizze komeedzje mei twa karakters spilet him ôf yn ’e keuken fan Wip Tiesinga die ’t in swiere dei hat: har man is yn it wykein mei syn sekretaresse fuortgien en hja wurdt lestich fallen troch die ferfelende buorfrou Akke Wapstra die ’t krekt neist har is kommen te wenjen. Hoe sil dit ôfrinne?

Na de pauze volgt een optreden van het Hallumer Shantykoor de Koekefretters