Algemeen

Warme, lange maar mooie KNKB 1e klas partij in Vrouwenparochie

De geplande jaarlijkse KNKB 1e klas v.f. op 16 augustus j.l. was ondanks het ontbreken van de kermis, “Froumet”, dit jaar door de opgave van maar liefst 28 partuur en ook het mooie weer meer dan een succes.

Lang had het erop geleken dat er dit jaar door de corona niet gesport en dus ook niet gekaatst kon worden. Echter in juli ontstonden er ook weer mogelijkheden onder voorwaarden te kaatsen en kaatswedstijden te organiseren. Met de KV Klaine Izak heeft de speciale kaatscommissie Froumet partij deze uitdaging daarom opgenomen om voor de 1e klas kaatsers deze traditionele partij toen toch voor de 34e keer te organiseren. In korte tijd moestveel worden geregeld. Sponsoren werden aangeschreven en door een soepele samenwerking met alle partijen kon deze partij met de corona protocollen daarom toch op de KNKB-agenda worden gezet. Zo kon er op zondag 16 aug. J.l. toch een kaatspartij worden georganiseerd op kleintje “Froumet”’

Dit jaar weer gekozen voor een traditionele 1e klas KNKB partij waarbij geselecteerde parturen en ook niet geselecteerde parturen zich in één klasse konden opgeven. Gelokt ook door het mooie prijspakket en ook al door een uitgedunde kaatstagenda was de commissie verheugd dat er zich liefst 28 parturen hadden ingeschreven. Jammer dat er op het laatste moment zich nog twee partuur zich terugtrokken. Om ook een vlot verloop van de wedstijd te krijgen kon onder leiding van de scheidsrechters Tolsma en Winkel om 10:00 uur gekaatst worden op twee velden.

Eerste omlopen
In de eerste twee omlopen niet direct echt heel spannende partijen. Genoemd kan alleen éën partij tussen Youri de Groot met zijn maten tegen de st Annabuurster Jesse Kroondijk met zijn maten het vijf eersten gelijk werd. Echter het laatste eerst werd beslist met 6-2 en het voordeel van Youri en zijn maten.

Derde lijst
Op de derde lijst nog een zestal parturen waar weer het partuur van Youri de Groot, met routinier Pier Piersma en Stefan van der Meer weer vol aan de bak moesten tegen het talentvolle jeugdpartuur Stevan Koster, Thomas Dijkstra en Jorn Lars van Beem. Echter na dat de bordjes om en om gewisseld werden op de telegraaf met van beide kanten goed en tactisch kaatsen, was het jammer dat op 5-4 , 6-6 stand de mentor van het partuur Pier Piersma de bal bij de boven kwaad zag slaan.

In de halve finale twee prima en mooie kaatspartijen partijen
Door een staand nummer moest het winnende PC partuur van 2018 met de broers Peter en Thomas van Zuiden en destoids koning Allard Hoekstra het opnemen tegen het gehele dag degelijk en attractief en degelijk kaatsend partuur van Patrick van Dellen, Hyltje Bosma en Hendik Bouwhuis . Door goed opslag en uitslag werk leken de voormalige pc-winnaars favoriet. Door strijdlust en ook goed opslag werk van van Dellen wisten dit partuur tot twee spel mooi bij te komen en wisten op 6-6 zelfs het vijfde eerst te pakken. In het laatste eerst te veel buiten ballen door Peter van Zuiden. Ook op 6-2 miste hij het perk (4-5, 2-6), waardoor van Dellen c.s. in de finale stonden.

De tweede partij in halve finale een partij tussen de over de gehele dag degelijk kaatsend en sluitend partuur van Johannes vd Veen, Kelvin Jordi Hiemstra en Tjerk Elsinga tegen het jonge en talentvolle partuur Steven Koster c.s.  In deze partij leken de Steven en zijn maten wat uitgekaatst te zijn en leek op 5-1 en 6-6 et doek voor hen te vallen.  Echter een zitbal door Steven op deze stand en een tactische omzetting zowel in het perk en aan de opslag leek voor een omslag te zorgen. De talentvolle Thomas Dijkstra kwam voor in het perk kwam en nam ook opslag op zich waardoor het partuur weer kwam te kaatsen en zo voor hen de vijf eersten werden bereikt (5-5). Alles leek weer mogelijk. In het laatste eerst leek het partuur vd Veen c.s. weer de zaken op een rij te hebben. Op 5-5 en 6-0 besliste Tjerk Elsinga hun lot en werd de derde prijs hun deel.

Finale
Door deze partijen met veel “hout” aan de telegraaf kon pas tegen vijven met de finale worden begonnen tussen de parturen van Dellen c.s. en Johannes van de Veen c.s.

In deze partij wisten het iets fitter ogende partuur van v.d. Veen c.s. steeds een eerst voorsprong te houden en toen op 2-3 voorsprong met een kwaadslag van Patrick bij het retourneren voor de kaats en Hiltje een bal bij de boven niet wist te retourneren, werd het gemakkelijk 2-4 voor vd Veen c.s. Een bijna zelfde situatie in de stand deed zich voor bij 3-4, waarbij de sterke opslag van van der Veen en bal boven van Elsinga zorgde voor 3-5. Door wederom sterk opslag werk van Johannes van der Veen zelf in  het laatste eerst en hierdoor een gedwongen kwaadslag van Hyltje Bosma  op 0-6 ,werd deze finale beslist in het voordeel van v.d. Veen en zijn prima maten.

Na een lange en warme wedstrijddag kon na het bedanken door de voorzitter van de commissie van de KV Klaine Izak, de vrijwilligers, kaatsmerkers en de scheidsrechters tegen zes uur dankzij de vele sponsoren voor de vier prijswinnende parturen een prima prijzen pakket van meer dan € 1000 euro worden uitgereikt.

Prijswinnaars 1e klas KNKB v.f. 16 aug.

1e prijs

Johannes van der Veen

PIETERSBIERUM

 

Kevin Jordi Hiemstra

KOARNJUM

 

Tsjerk Elsinga

DRONRYP

2e prijs

Patrick van Dellen

BERLTSUM

 

Hyltje Bosma

MAKKUM FR

 

Hendrik Bouwhuis

BOLSWARD

3e prijs

Patrick van Dellen

BERLTSUM

 

Hyltje Bosma

MAKKUM FR

 

Hendrik Bouwhuis

BOLSWARD

4e prijs

Peter van Zuiden

BOLSWARD

 

Allard Hoekstra

FRANEKER

 

Thomas van Zuiden

BOLSWARD