de redactie  

Kulturele ynstellings yn de provinsje Fryslân lykas poppoadia, teäters, musea, film- en doarpshuzen kinne aanst ekstra stipe oanfreegje yn de programmearring. Ut de regeling, ‘Programmeringsimpuls...

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie