Algemeen

Behear en skeabestriding guozzen wer tastien

De provinsje Fryslân lûkt it beslút yn, dêr 't ferline wike de paugoes, blesgoes en skiere goes beskerme wurde tsjin ferjeien en bestriden mei stypjend ôfskot. Dêrmei komt it beslút, op it ferbod op it ferjeien fan wetterfûgels ek te ferfallen. 

It útstellen is net mear nedich, omdat de gruttere wetters (foar it grutste part) frij binne fan iis en der gjin winterwaar mear ferwachte wurdt, sadat guozzen en wetterfûgels genôch rêstplakken (iepen wetter) fine kinne en iten wer berikber is .