Algemeen

De foarstellings “Underweis” fan de Sneinsjongers, op 11 en 12 desimber 2021, geane net troch

Troch de coronasifers en maatregels ha wy beslute moatten om de útfieringen ôf te sizzen. Tige spitich foar de minsken dy’t fan doel wiene om te kommen en alle meiwurkers fan “Underweis”.  It is net oars                                                           

Oant sjen, De Sneinsjongers.