Algemeen

Eerste prijs voor inzending over poterteelt

Bildtboer Doeke Oosterbaan wint in 1977 de eerste prijs van de Friese Maatschappij van Landbouw met zijn inzending ‘Van Haver tot Gasolie’. Op de prijsvraag de veranderingen in het boerenbedrijf te beschrijven, kiest Oosterbaan de beschrijving van zijn bedrijf van 1945 tot 1976. Zijn uiteenzetting verschijnt eind deze maand in It Ark, blad van Vereniging Afron.

Van consumptie naar export

Oosterbaan laat in het eerste deel van zijn verhandeling zien hoe van jaar tot jaar zijn bedrijf zich ontwikkelt. De teelt van pootgoed voor de export wordt gaandeweg belangrijker. Daarbij spelen mechanisatie, en egalisatie, drainage en vergroting van percelen een grote rol. Uit schetsen van een drietal jaren van bij hem in gebruik zijnde percelen blijkt de aanzienlijke vergroting ervan door demping van sloten en aankopen.

In het 2e deel bespreekt Oosterbaan meer geleidelijke veranderingen. Zo verdwijnt de teelt van klaver, vlas en erwten, en wordt in de schuur geen hooi, strovrucht en vlas meer opgeslagen, maar pootaardappelen, die eertijds aan de hoop op het land werden bewaard.

 

Sûnder skiednis gjin takomst

De redacteur van It Ark bespreekt in een nabeschouwing waarom juist ons gebied geschikt is voor de teelt van poters. Ook de gevolgen van de veranderde waterhuishouding worden besproken. Naar zijn mening is nodig dat aanzienlijk meer regenwater in ons gebied blijft èn dat dit wordt geïnfiltreerd in de diepere bodem als tegendruk voor zoute kwel. Hij nodigt lezers uit met ideeën daarvoor te komen.

 

Bestellen

Voor niet-leden van de Afron is dit nummer van It Ark te bestellen via redactie@afron.nl. Op=op