Algemeen

'It is mei sizzen net te dwaan' oftewel 'Niet praten, maar doen!'

De Friese taal verdient het om zowel voor inwoners als voor bezoekers van Fryslân meer zichtbaar te zijn. In de provincie Fryslân kunnen wandelaars of fietsers zo’n 100 Rustpunten bezoeken. De kans is groot dat men daar vanaf vandaag Fryske siswizen tegenkomt in de vorm van een bordje met uitleg over de betekenis.  

Om de Friese taal breder zichtbaar te maken hebben de Toerisme Alliantie Friesland, Afûk, Merk Fryslân, Recreatieschap Marrekrite, Stichting Rustpunt en de Provincie Fryslân de handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken. Onder het motto ‘it is mei sizzen net te dwaan’ is dit project ‘Friese Spreekwoorden’ binnen vier maanden door de betrokken partijen gerealiseerd.   

Fokke Jagersma van de Afûk: ‘De Fryske taal jout ús in gefoel fan thús, foar oaren is it krekt it gefoel fan in soarte fan bûtenlân yn Nederlân. Dêrom sizze wy ek wol gauris: “Us deistich libben is in oar syn aventoer". 

Ut eardere ûndersiken (û.o. ‘Krenten uit de pap’, E&E-advies, 2020) docht ek bliken dat de Fryske taal wichtich is foar de belibbing fan Fryslân.’ 

In de Sluisfabriek van Drachten hebben vandaag 75 Rustpunt-eigenaren een bordje overhandigd gekregen. Gedeputeerde Friso Douwstra overhandigde het eerste exemplaar aan Fred Heemskerk van Stichting Rustpunt. 

‘Men jout gjin kij mei hoarnen wei (“het kostbaarste houdt men zelf”), mar it ferskaat oan unike Fryske siswizen diele we graach en jouwe we ek graach in plak yn ús iepenbiere romte. 

It is moai dat we dat mei dit projekt no ek op in aardige en ferrassende wize ûnder de oandacht bringe kinne fan ús besikers en ynwenners ûnder it kuierjen en fytsen. It foeget wat ta oan de belibbing fan ús provinsje’, aldus gedeputeerde Douwstra