Algemeen

Koeke-aksje Fûgelwacht Stiens en omkriten

Yn de wike fan 13 oan te mei 18 jannewaris sil de Fûgelwacht wer op paad foar de jierlikse koeke-aksje.

Yn de wike fan 13 oant te mei 18 jannewaris sil de Fûgelwacht Stiens e.o. wer op paad foar de jierlikse koeke-aksje. Jo helpe ús tige, as jimme fan ien fan ús leden of jeugdleden sa’n treflike koeke keapje. De aksje is foar ús in moaie ynstruier. En mocht it in strange winter wurde, dan hawwe de fûgels der ek wat oan, net oan de koeke fansels, mar dan kinne wy se helpe mei goed foer, strie en oare saken. Yn’t foaren ús tank.