Algemeen

Yn 'Riedsels fan leafde' sjongt Bennie Huisman op snein 17 maart de moaiste - grappichste, oandwaanlik- of pynlikste lieten en ferbynt se mei ferhalen út syn eigen  learsume libben.

Sjonger, skriuwer en ferteller Bennie Huisman frege him ôf hoefolle lietsjes oer 'de leafde' hy yn mear as fjirtich jier skreaun, songen of oerset hie. Dat wienen der eins tefolle foar ien programma. Yn 'Riedsels fan leafde' sjongt er de moaiste - grappich, oandwaanlik of pynlik - en ferbynt se mei ferhalen út syn eigen learsume libben.

Adres: Theatertsjerke WIER, Lautawei 3a. Tijd: 15:00-17:00 uur.

Reserveren: s.sevenster@hetnet.nl of bel 0518-471123