Algemeen

Stichting 'Steunfonds Spaarbank Stiens'

De Stichting “Steunfonds Spaarbank Stiens” heeft jaarlijks gelden beschikbaar voor stimulering van activiteiten van instellingen en verenigingen. 

Deze instellingen en/of verenigingen moeten gevestigd zijn in de voormalige gemeente Leeuwarderadeel of in het dorp Hallum. Zij moeten werkzaam zijn op het terrein van cultuur, sport, recreatie en maatschappelijk werk in het algemeen. De bijdragen uit het fonds zijn voor die activiteiten beschikbaar. Het gaat niet om grote bedragen.

Het ligt in de bedoeling om in het bijzonder die aanvragen te honoreren die vooral nieuwe activiteiten ten doel hebben. Aanvragen om een bijdrage in de exploitatiekosten zullen alleen dan in aanmerking komen wanneer kan worden aangetoond dat er sprake is van bijzondere omstandigheden.

De aanvragen dienen met redenen omkleed en met een financieel overzicht over 2019 en een begroting voor 2020 ingediend te worden. Bij het onvolledig indienen van uw aanvraag zal deze niet in behandeling worden genomen. U gelieve tevens een bankrekeningnummer te vermelden.

De aanvragen dienen voor 15 maart 2020 ingediend te zijn bij het secretariaat van de Stichting “Steunfonds Spaarbank Stiens, De Loane 5, 9054 KR  Hijum of  Lege Hearewei 28, 9051 BK  Stiens.