Algemeen

Toanielselskip Vriendenkring spilet Geastich

Toanielselskip Vriendenkring spilet foar jim op freed 22 en sneon 23 maart 2024 om 20.00 oere yn “De Bining” te Koarnjum GEASTICH, skreaun troch Rob Bodegraven, oerset troch Siep Jorna

Dizze komeedzje giet oer Romke, die’t al tritich jier dea is. Romke giet op besite by syn (oer)pakesizzers. De besite is Romke ‘fan boppen’ oplein, om in misse set dy’t er yn syn ierdske libben makke hat, rjocht te breidzjen. Mar Romke is ûsichtber foar syn famylje en se kinne him dus ek net hearre. Hoe kin hy harren syn boadskip dúdlik meitsje? 

Dizze komeedzje wurdt spile troch Titus Sinnema, Janny Ladenius,  Marijke Bakker, Douina Hamstra, Wieberen Postema, Richt van der Velde en Sytske Nicolay. De rezjy is yn hannen fan Rudi Stuve