Algemeen

Tryater - It gelok fan Fryslân

In aventoerlike audio-kuiertocht dy’t de sintugen iepenet en dy fiele lit wêr’t Fryslân lokkich fan wurdt.

Dizze simmer frege Tryater ynwenners fan Fryslân wat harren gelokkich makket. De antwurden dy’t we fan jong en âld krigen binne sammele én ferwurke ta in grut geloksgedircht. Oan ‘e hân fan dit gedicht meitse we in ferrassende poëtyske ûnderfining op lokaasje. Gean mei op reis yn ús syktocht nei gelok.

Per doarp wurdt in unike rûte make. Wylst nei it gedicht harkest, sjochst mei oare eagen nei de omjouwing. Foar minsken út it doarp, mar ek foar ekenien fan fier dêrbûten. Alle wiken in oare rûte, alle wiken in oare ûnderfining. Want it gelok fan Koarnjum is oars as it gelok fan Marsum of Wikel. It gelok fan Fryslân is in poëtyske konfrontaasje mei gelok.

Kaarten en ynformaasje fia www.tryater.frl

29 en 30 augustus: Marsum
5 en 6 septimber: Jorwert
12 en 13 septimber: Koarnjum
19 en 20 septimber: Feanwâlden
26 en 27 septimber: Wommels
3 en 4 oktober: Eastermar
10 en 11 oktober: Wikel
17 en 18 oktober: Reduzum
24 en 25 oktober: Kollum
31 oktober en 1 novimber: Winaam

Konsept: Tatiana Pratley, Aukje Schaafsma, Karel Hermans.
Tekst: De mienskip, Sytse Jansma (gedicht)
Stim: Nynke Heeg
Regy Koarnjum: Raymond Muller
Muzyk: Peter Sijbenga
Senografy: Eva Koopmans