Algemeen

Uitslagen ledenpartij KC de Boer

Vrijdagmiddag 17 mei was er weer een ledenpartij van KC de Boer. Er werd weer fanatiek gekaatst. 

Onderstaande jeugdleden namen de prijzen mee naar huis.

Kabouters: 

1e Fedde en Lyam 

2e Milan en Robin 

1e herkansing Doutzen en Sanne 

2e herkansing Leah en Levi 

 Welpen: 

1e Johannes en Marrit

2e Yara en Madelon 

 Pupillen/schooljeugd: 

1e Lisa en Andries 

2e Albertien, Mirre en Roan 

 Jeugd:

1e Rikst en Idwer 

2e Anna en Yde λ