Algemeen

Vier inwoners van Waadhoeke ontvangen Koninklijke Onderscheiding

Op vrijdag 26 april 2019 ontvangen vier inwoners van de gemeente Waadhoeke een Koninklijke Onderscheiding tijdens de Lintjesregen. Een persoon zal worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Drie personen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Rinze Johannes Kooistra (64) St.-Annaparochie (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
Van 1980 tot 2015 was de heer Kooistra actief voor ‘Toneelfereniging de Oasthoek’. De heer heeft de functie van voorzitter en secretaris vervuld. Bovendien was hij ook toneelspeler en was hij al die jaren verantwoordelijk voor de communicatie en publiciteit. Ook organiseerde hij de jaarlijkse verloting en had hij contact met sponsoren. Ook hielp hij mee met de opbouw van het decor en werd de aardappelschuur waarin de opvoeringen plaatsvonden omgetoverd tot een theaterzaal.
Van 1987 tot 2012 was decorandus actief als vrijwilliger voor Stichting Sinterklaassprookje te St.-Annaparochie. Het sinterklaassprookje in dorpshuis Ons Huis is een jaarlijks uitje voor alle basisschoolkinderen en ouderen aangesloten bij Stichting de Zonnebloem op het Bildt en omstreken. Decorandus heeft jaren de hoofdrollen in dit sprookje gespeeld en hielp mee met de ontwikkeling van het decor. Van 1979 tot 1993 was de heer Kooistra bestuurslid van Streekbelang Oost-en Westhoek. In deze periode was de heer Kooistra actief in het organiseren van diverse activiteiten in de streek. De driedaagse jaarlijkse kermis was hiervan het hoogtepunt.
Van 1978 tot 2003 was decorandus directeur van Openbare basisschool De Westhoek.
De heer Kooistra heeft een cruciale rol gespeeld in het voortbestaan van de school die gedurende vele jaren met sluiting werd bedreigd vanwege een te klein aantal leerlingen. Uiteindelijk sloot de school in 2007 toch haar deuren. De school vervulde een belangrijke maatschappelijke rol in de wijde omgeving. In de jaren negentig is er voor gezorgd dat Westhoek een formele dorpsstatus kreeg om de school te kunnen behouden.. Om boven het wettelijke minimum te blijven van 23 kinderen heeft decorandus in 1991 het initiatief genomen om een stichting in het leven te roepen voor een schoolbus, inclusief lokale bedrijven als sponsoren. Deze schoolbus werd ruim 11 jaar lang dag-in-dag-uit, door weer en wind, 4x op een dag door hem bestuurd om kinderen uit nabijgelegen dorpen op te halen en weer thuis te brengen. Kinderen die mogelijk naar speciaal onderwijs in Leeuwarden zouden moeten, kregen een tweede kans op een school met meer 1-op-1 begeleiding bij de Westhoekschool. Daarnaast was de heer Kooistra in vele activiteiten van de school. Zo organiseerde hij de ‘Westhoekse Winterspelen’, werden aankomsten van Sinterklaas altijd ware evenementen en waren de schoolreisjes tot in de puntjes verzorgd. Van 2003 tot 2017 was decorandus leerkracht en coördinator van de school op het asielzoekerscentrum te St.-Annaparochie, ‘De Toverbal’. De heer Kooistra heeft de school vanaf het begin mee opgezet. Op de school gaf decorandus les aan kinderen die op het AZC woonden. Kinderen afkomstig uit allerhande culturen en uit oorlogsgebieden en vaak getraumatiseerd. Een bijzonder zware opgave. Zijn missie was om de kinderen veiligheid te bieden en hen kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur.

Akke Goudberg-Hiemstra (79) Franeker (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Mevrouw Hiemstra is sinds 1986 erg actief voor de Nationale Vereniging voor Fybromyalgie en Samenleving. Mevrouw is gestart bij de vereniging als contactpersoon en is doorgegroeid naar coördinator. Decoranda coördineert sinds jaren samen met een collega de activiteiten in Friesland, Groningen en Drenthe. Mevrouw organiseert mede lezingen, inloop-en regiodagen.

Lysbeth van der Wal-Tysma (76) Franeker (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Mevrouw van der Wal was van 1965 lid van het interkerkelijk koor ‘God is mijn Lied’. In 1985 is zij voorzitter geworden van dit koor en deze functie vervulde zij tot 2013, in dat jaar is de vereniging ook opgeheven. Sinds 2000 is mevrouw actief als vrijwilligster bij de Martinikerk in Franeker. Zij ontvangt gasten en toeristen en geeft ook rondleidingen door de kerk. Sinds 2000 is decoranda ook actief voor de Protestantse Kerk in Franeker. Mevrouw is lector, bezoekdame en contactpersoon. Ze legt bezoekjes af bij gemeenteleden die ziek zijn, 80 worden of een jubileum vieren. Ook leest mevrouw de afkondigingen en schriftlezingen voor.

Martha Burggraaff-Wondaal (65) Franeker (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Van 1975 tot 1994 was mevrouw bestuurslid van Christelijke Muziekvereniging Advendo te Franeker. Van 1987 tot 1999 was decoranda bestuurslid van het Protestants Christelijk Basisonderwijs Franekeradeel. Mevrouw stimuleerde in die jaren de bestuurlijke fusie van 7 schoolbesturen.
De fusie tot PCBO Franekeradeel kwam tot stand in 1993. Ook daarna bleef mevrouw Burggraaff alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden doen.
Sinds 2007 is mevrouw Burggraaff secretaris van de Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer Protestantse Kerk Nederland afdeling Friesland. Sinds 1981 heeft mevrouw diverse functies bekleed bij de Protestantse Gemeente Franeker. Van 1981 tot 1986 en van 1999 tot 2005 was zij Lid van de Commissie van Beheer. Vanaf 2009 vervult mevrouw de functie van diaken.