Algemeen

Winterjûnenocht - literêre jûn mei Sjoerd Bottema

Sjoerd Bottema lêst it ferhaal Winterjûnenocht foar út de bondel De grizeoer de grouwe. De wûnderbern Klaasje en Klaske, de liepe âlde skarrelerJappy Hummel en de duvelske Keimpe Jakkeles: wêr sil dat op útdraaie? In nostalgysk horrorferhaal út de jierren ’50 en ’60 fan de foarige iuw. Tuskentroch draait Bob de Boer muzyk út dy tiid.

Foto: © Bob de Boer Photography

Sjoerd Bottema skreau romans, ferhalen en toaniel. Syn wurk is in miksfan tradysje en eksperimint, wylst ek de humor net ûntbrekt. Yn 2020 ferskynde in nije ferhalebondel: De grize oer de grouwe, ‘klassikers dêr’tde skriuwer syn eigen draai oan jout.

Yn 2020 wûn Sjoerd Bottema in Rely Jorritsmapriis foar syn ferhaal De sjongende ridder. 

Foarfallen binne dan wol nommen út âlde boeken, mar troch de skriuwersa nei syn hân set, dat der neat âldfrinzichs fan oerbleaun is. Sa hat de skriuwer in prachtige draai jûn oan âlde teksten en dêr  tige betûft – in nije bestsjutting foar fûn.” (Doeke Sijens, Leeuwarder Courant)

“In goeie ferteller fan folksferhalen fertelt net de platte wierheid, mar in subtyl fertelde wiisheid. Bottema is sa’n ferteller” (Jaap Krol, FrieschDagblad)

Winteravondgenoegens - literaire avond met Sjoerd Bottema

Sjoerd Bottema leest het verhaal Winterjûnenocht voor uit de bundel De grize oer de grouwe. De wonderkinderen Klaasje en Klaske, de lepe ouwe scharrelaar Jappy Hummel en de duivelse Keimpe Jakkeles: waar zal dat op uitdraaien ? Een nostalgisch horrorverhaal uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. Tussendoor draait Bob de Boer muziek uit die tijd.

Sjoerd Bottema schreef romans, verhalen en toneel. Zijn werk is een mix van traditie en experiment, terwijl ook de humor niet ontbreekt. In 2020 verscheen een nieuwe verhalenbundel: De grize oer de grouwe, ‘klassiekers’ waar de schrijver zijn eigen draai aan geeft.

In 2020 won Sjoerd Bottema een Rely Jorritsmaprijs voor zijn verhaal De sjongende ridder. 

In de Leeuwarder Courant schreef recensent Doeke Sijens over De grizeoer de grouwe dat de schrijver een prachtige draai en een nieuwe betekenis weet te geven aan oude teksten en in het Friesch Dagblad spreekt Jaap Krol in dat verband over een subtiel vertelde wijsheid. 

“grote stilistische vermogens, fijnzinnige humor” (Nieuwe encyclopedie van Fryslân)

woensdag 15 maart 2023

Kafee De Gouden Leeuw @ Tresoar

Boterhoek 1

8911 DH Leeuwarden

tel. 058-789 0 789

entree gratis!

aanvang 20.00 uur

aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-winteravondgenoegens-literaire-avond-met-sjoerd-bottema-548919201107

of tel. 058-789 0 789

Dit is een samenwerkingsproject tussen Tresoar, Sjoerd Bottema en huiskamertheater De Wier - Koarnjum

zie ook https://www.tresoar.nl/bezoeken/agenda/winteravondgenoegens--literaire-avond-met-sjoerd-bottema