Ondernemend

Komfortabel ferfier mei Taxi Wytse

Sûnt 1 april is Wytse Jouta syn eigen taxibedriuw begûn. 

Wytse Jouta is nei syn taxi-karriêre by Taxi Witteveen op 1 april 2022 foar himsels begûn. "It giet as it slytjaget, foaral yn it wykein".

 

Taxi Wytse • Zeer comfortabel

Till. 06 434 866 03

 

Sjoch ek advertinsje yn de krante op side 10 

Of lees de Stienser online: https://issuu.com/brandsma7/docs/hd_sto_01_2704_hp