de redactie  

Eindlik nei 77 jier wer in twadde klok yn de Bitgumer toer. It wie ús jierren lyn al belooft troch de stichting monuminten Menameradiel/Waadhoeke, te moai om wier te wêzen, mar it like...

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie