de redactie  

Alde Sije De dokter murk dat er bang wie, lei him de hân op it skouder en sei: ‘Rêstich mar, it liket wol aardich mei jo heit! Sa as ik it no besjen kin komt er hjir wol wer boppe op....

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie