de redactie  

Swimles is in basisbehoefte yn in wetterryk lân as Nederlân, fynt FNP Ljouwert. Dat it skoalleswimmen in pear dessenia ferlyn op it grutste part fan de basisskoallen yn ús lân ôfskaft...

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie