de redactie  

Wy, toanielferiening Pro Rege út Holwert bestean dit jier 85 jier en wy spylje dit winterskoft de klucht “In frou fan fiif miljoen”, en hjir mei hawwe wy de Fryske première. It stik...

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie  

de redactie